انواع قرارداد کار

قرارداد کار عبارت است از قراردادی که بین کارگر و کارفرما جهت انجام عملی منعقد می گردد و کارفرما موظف می گردد که در عوض کار کارگر به او حق السعی پرداخت نماید. انتقال سهام قانون گذار در ماده 7 قانون کار قرارداد کار را این...
ادامه مطلب
بالا