وکیل اثبات حق

اثبات ادعا چگونه است ؟ وقتی کسی علیه دیگری در دادسرای کیفری شکایت می کند یا به دادگاه عمومی دادخواست حقوقی می دهد. در بیان حقوقی دعوایی اقامه کرده است. به  طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه مدعی می گویند که وظیفه اثبات...
ادامه مطلب
بالا