عدم اشتغال به تحصیل زوجه

حق ادامه تحصیل زوجه در قوانین مختلف ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل...
ادامه مطلب
بالا