انواع سرقت و مجازات آن

انواع سرقت و قوانین و مجازات آن در ایران سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و...
ادامه مطلب
بالا