Tag Archives: وکیل ارث

وکیل ارث در تهران

تعریف ارث
ارث در اصطلاح حقوقی به انتقال قهری حقوق و دارایی متوفی به ورثه وی گفته می‌شود و در اصطلاح منظور از ارث، انتقال مالکیت اموال میّت بعد از فوت ‏به وراثش میباشد.از نظر فقها،‎ ‎ارث حقی است که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ‏ منتقل می گردد.

وکیل انحصار وراثت

مفهوم ارث

ارث در معنای حقوقی خود، همان انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث می تواند دو وجهه مادی و معنوی داشته باشد، هرچند امروزه بیشتر جنبه مادی آن در اذهان تداعی می شود. از جنبه های معنوی ارث می توان به حقوق غیر مالی مانند حق انتقال و .. اشاره نمود. هرچند در بسیاری از موارد، متوفی پیش از مرگ خود نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است. اما مواردی نیز وجود دارد که ورثه متوفی، بر سر تقسیم میراث و تعیین وراث به اختلاف می افتند. در این صورت آنها می توانند از وکیل ارث کمک بگیرند.