مشاور حقوقی

بهترین وکیل تخلیه مستاجر

تخلیه فوری ملک و دستور تخلیه دعوای تخلیه یا تخلیه ید، خاص موردی است که فردی با رضایت و اجازه مالک، ملکی را به تصرف خود درآورده است. یعنی شروع تصرف متصرف با رضایت مالک بوده است (مثل قرارداد اجاره یا صلح منافع یا اباحه منفعت)...
ادامه مطلب
بالا