Tag Archives: بهترین وکیل خانواده در تهران

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

شکایت کیفری چیست

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

در تقسیم ارث که بر اساس گواهی انحصار وراثت تکلیف وراث در آن مشخص می شود ، سهم هر کدام بر طبق طبقاتی که نسبت آنها را با متوفی مشخص می کند ، پرداخت می گردد ، فرزندان متوفی در طبقه اول نسبت خویشاوندی با وی قرار دارند و جزء کسانی هستند که بیشترین سهم از میراث را خواهند برد اما اگر فرزند فوت شود ،،قانون ارث این فرزند فوت شده چه خواهد بود لذا در این مقاله ، ارث فرزند فوت شده مورد بررسی قرار گرفته شده است .

وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در تهران

وکیل خانواده در تهران

حضانت فرزند دختر از ۷ سالگی تا ۹ سالگی بر عهده پدر می باشد و در رابطه با فرزند پسر از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی بر عهده پدر می باشد حال اگر در این مدت پدر فوت کند حضانت فرزند بر عهده مادر گذاشته می شود مادر در اولویت حضانت می باشد هرچند که ازدواج کرده باشد.

بهترین وکیل خانواده در تهران

این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی کمتر خانواده ای است که به نوعی درگیر پرونده های قضایی نباشد. بدیهی است که همگان تسلط بر قوانین ماهوی و شکلی ندارند و مقتضای عقل است که دفاع از حقوق به وکیل خانواده مجرب سپرده شود.