خرید ملک ورثه ای

ملک موروثی ملک مشاعی بوده که بعد از فوت متوفی به وراثش به عنوان سهم الارث انتقال می یابد و تازمانی که تقسیم نامه برای تعیین تکلیف راجع به سهم هر یک از ورثه صورت نپذیرد کلیه وراث در ملک مذکور شریک بوده و اگر قرار است معامله...
ادامه مطلب
وکیل تصرف عدوانی

بهترین وکیل دعاوی ملکی و ثبتی

دعاوی ملکی منظور از دعاوی ملکی یا دعاوی راجع به املاک دعاوی و اموری است که در آن موضوع خواسته یک ملک بوده و یا منشأ اختلافات طرفین ناشی از یک ملک یا مال غیر منقول است اعم از زمین، آپارتمان، مغازه، عمارت، خانه دربستی، باغ و...
ادامه مطلب
بالا