Category Archives: قرار دادها

نمونه بانک قرار داد حقوقی در تهران

نحوه قرار داد حقوقی در تهران

این قرارداد در تاریخ …. در شهرستان …. بین شرکت ….. سهامی خاص (سهامی خاص) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی …. به شماره … و شناسه ملی …. با نمایندگی و امضاء مجاز …… به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای …… عنوان عضو هیات مدیره به نشانی: …………………. تلفن ………… که از این پس در این قرارداد اختصاراً “شرکت” نامیده می شود از یک طرف و آقای ….. فرزند ….. به شماره شناسنامه ……. و کد ملی …………. صادره از ………. به نشانی: …………………………. تلفن ………… که از این پس در این قرارداد اختصاراً “مشاور” نامیده می شود از طرف دیگر برابر شرایط و مفاد آتی و مطابق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و برای طرفین لازم الاتباع می باشد.