بخشش مهریه هبه است یا ابرا؟

در ابتدا به صورت کوتاه تعریفی از ابرا و هبه ارائه داده تا بدین واسطه بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم حسب ماده 264قانون مدنی ممکن است شخص مدیون از پرداخت دینی که بر ذمه او بوده توسط شخص طلبکار بری گردد که یکی از این مصادیق ابرا بوده که در ماده

 291 قانون مدنی قانون گذار آن را یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته ، بدین گونه که شخص مدیون با بخشش و صرف نظر کردن دائن از پرداخت دینش معاف می گردد .

در رابطه با مهریه زوجه هم که زوجه که دائن بوده همسر خودش را نسبت به پرداخت دینی که داشته بری الذمه نموده و از پرداخت ذمه که به عهده او بوده معاف نموده است

اما در رابطه با کلیات عقد هبه شما را به مقاله ای که به صورت مفصل راجع به این باره بحث شده ارجاع میدهم و در اینجا فقط به این نکته یاد آوری می کنیم که اگر زوجه مهریه خود را به همسرش در قالب عقد هبه به صورت معوض یا غیر معوض بببخشد می تواند هر زمانی که خواست از بذل خود رجوع کند و خواستار طلب مهریه خود از زوجه باشد

در حالی که در رابطه با ابرا گفتیم که دیگر مهریه زوجه به صورت کلی اسقاط گردیده و دیگر زوجه نمی تواند خواستار طلب خود از زوج باشد.

همچنین بدانید:

امکان توقیف اموال برای طلب مهریه

 

ممکن است سوالی پیش آید که در چه شرایطی زوجه می تواند مهریه خود را به همسرش ابرا و در چه شرایطی هبه نماید

حسب رای وحدت رویه این گونه اعلام گردیده شده که تنها زمانی مهریه زوجه مصداق هبه داشته که مهریه تعیین شده عین معین نبوده باشد

یعنی چی ؟ یعنی اگر مهریه زوجه وجه نقد بوده باشد و زوجه مهریه اش را بخشید اینجا بذل مهریه مصداق ابرا را پیدا نموده و دیگر زوجه حق رجوع از مهریه اش را نداشته، و در اینجا است که مهریه اسقاط گردیده و دریافت حق مالی او به صورت کلی از بین رفته است چون زوجه او را از پرداخت دینش بری ذمه نموده است

اما در رابطه با بذل مهریه، در فرضی که زوجه مهریه اش را به همسرش می بخشد و هبه می نماید ممکن است در ازای این بخشش، با تعیین کردن شرط یا عوضی برای زوج ، مهریه اش را به او ببخشد که نمونه بارز آن را  می توان در راجع به طلاق خلع و مبارات دید که زوجه با بخشش مالی به عنوان هبه به زوجه او را ملزم می نماید که او را طلاق بدهد و در اینجا زوجه در شرایطی می تواند از هبه خود رجوع و زوج را ملزم به پرداخت مجدد مهریه بنماید.

 

همچنین بدانید:

مهریه عندالاستطاعه در طلاق از طرف مرد

برخی از سوالات متداول:

چنانچه مهریه زوجه سکه بهار آزادی بوده باشد و او زوج را از پرداخت مهریه ابرا کند آیا حق رجوع نسبت به دریافت مهریه خواهد داشت ؟

از آنجایی که ماهیت مهریه در اینجا نوعی حق دینی بوده است نه حق عینی.لذا بخشش مهریه مصداقی از هبه نبوده بلکه مشمول ماده 289 ق م بوده است

اگر زوجه ای در قالب عقد هبه مهریه خود را در قالب شرطی به زوج بببخشد آیا می تواند هر زمانی که خواست از تصمیم خود رجوع کند و خواستار دریافت مهریه باشد؟

در اینجا بذل مهریه به زوج در قالب هبه معوض بوده و زوجه در قبال عوض یا شرط معینی مهریه اش را به همسرش بذل نموده است. و تا جایی که این حق از زوجه اسقاط نگردیده شده باشد زوجه حق رجوع از بذل خود را داشته است

 

مهریه عندالاستطاعه در طلاق

 چه عاملی موجب تفاوت نحوه پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بوده است ؟

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که توافق زوجین در ضمن عقد نکاح، تعیین کننده  نحوه پرداخت مهریه توسط زوج بوده است.

که اگر مهریه توافق شده به صورت عندالمطالبه بوده باشد زمان پرداخت به خواسته زوجه بستگی داشته که چه زمانی خواستار مطالبه حق خود از زوج بوده باشد اما اگر مهریه عند الستطاعه بوده باشد در اینجا حق تعیین زمان پرداخت مهریه توسط زوج وابسته به استطاعت مالی زوج داشته و تا زمانی که نسبت به پرداخت دین خود تمکن مالی نداشته باشد به پرداخت مهریه ملزم نخواهد گردید چون زوجه این امر را پذیرفته که زمان پرداخت مهریه اش در زمانی بوده باشد که همسرش  توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد

اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مرز تفکیک نحوه پرداخت پایان داد و بار اثباتی ملائت زوج را بر عهده زوجه نهاد . به بیان دیگر زوجه در صورتی می تواند خواستار دریافت حق مالی خود از زوجه بوده باشد که تمکن مالی همسرش به پرداخت را اثبات بنماید. اما منظورمان از این پاراگراف چیست ؟ به بیان ساده تر این گونه می توانیم بگوییم که به موجب لایحه جدید قانون راجع به طلب مهریه، قانون گذار زمانی زوج را به پرداخت مهریه ملزم می نماید که زوجه در زمانی که خواسته خود را از طریق دایره اجرای ثبت طرح نمود ملزم می گردد که لیستی از اموال و دارایی همسرش را ارائه بدهد تا بدین طریق استطاعت مالی زوج بر دادگاه محرز گردد و زوج ملزم به پرداخت دین خود گردد.

همچنین بخوانید:

ایا به زنی که تمکین نمیکند مهریه تعلق میگیرد؟

برخی از سوالات متداول مهریه عند الاستطاعه در طلاق :

اثبات استطاعت مالی زوج به پرداخت مهریه حسب قانون جدید بر عهده چه کسی بوده است ؟

به موجب قانون اثبات این امر بر عهده زوجه بوده و اوست که باید در زمان طرح دعوی خود راجع به مطالبه مهریه ملائت همسرش را اثبات نماید

حسب قانون جدید مطالبه مهریه 1400 نحوه پرداخت مهریه زوج به صورت عند المطالبه بوده یا عندالاستطاعه؟

هر چند به موجب قانون مدنی اصل بر عند المطالبه بودن مهریه بوده و زوج نمی توانست با استناد به ناتوانی خودش در پرداخت مهریه از آن ممانعت به عمل آورد اما به موجب لایحه جدید، اثبات این امر بر عهده زوجه بوده و اوست که باید با ارائه لیستی از اموال همسرش

، تمکن مالی او را اثبات و درصدد دریافت حق مالیش گردد.

 

آیا به زنی که تمکین نمیکند مهریه تعلق می‌گیرد؟

 تکلیف مهریه زوجه ای که از همسرش تمکین نمی کند چیست ؟شاید در رابطه با تمکین زن و حق دریافت نفقه بتوانیم این اصل را بپذیریم چون نفقه فرع بر تمکین است یعنی چی ؟ یعنی اگر زوجه از همسرش تمکین نکرد به علت عدم تمکین مستحق دریافت نفقه نیست اما این موضوع در رابطه با مهریه صدق نکرده و زوجه چنانچه از همسرش تمکین هم نکرد باز هم حق دریافت حق مالی خود که مهریه بوده را داشته است . پس حق مهریه به هیچ وجه قابل اسقاط نبوده مگر آنکه خود زوجه این حق را از خود ساقط کند و زوج را نسبت به پرداخت آن مبری سازد.

همچنین بخوانید:

رفع ممنوع الخروجی به خاطر مهریه

برخی از سوالات متداول :

چنانچه زوج در دادگاه عدم تمکین زوجه خود را اثبات نماید دادگاه زوج را از پرداخت مهریه معاف می سازد؟

 

ارتباط مستقیمی بین تمکین و حق دریافت نفقه وجود ندارد یعنی حتی اگر زوجه از همسرش تمکین هم نکرد باز هم مستحق دریافت حق مالی خود بوده، و پرداخت این دین بر ذمه زوج بوده است

چنانچه در ازدواج موقت که تمکین زوجه و تامین نیازهای جنسی زوج هدف اصلی از تشکیل این نوع ازدواج بوده ، عدم تمکینش ، مسقط کننده حق مالی او می باشد؟

در رابطه با عقد نکاح موقت هم باید بیان بداریم که عدم تمکین زوجه موجب اسقاط حق مهریه زوجه نبوده و او در صورت عدم پرداخت مهریه، توسط زوج، توانسته خواستار الزام او، به پرداخت حق مالی خویش باشد

 

ممنوع الخروجی مهریه

زوجه با طرح دعوی مطالبه مهریه از دادگاه تقاضا دارد که زوج مهریه او را بپردازد اما اگر مرد علی رغم الزام دادگاه از پرداخت ممانعت به عمل آورد زوجه برای آنکه زوج نخواهد زوج نسبت به پرداخت مهریه او استنکاف به عمل آورد و یا آن را نپردازد و یا قصد فرار از گرداخت مهریه به سرش نزند علاوه بر آنکه تقاضای توقیف اموال مرد را به دادگاه تقدیم کرده تقاضای ممنوع الخروج کردن او را از دادگاه یا اجرائیه ثبت تقاضا بنماید.

رفع ممنوعیت از خروج

زوج به طرقی می تواند برای رفع ممنوع الخروجی خود اقدام نماید:

 • جلب رضایت زوجه با پرداخت کامل مهریه
 • پذیرفته شدن ادعای اعسار از جانب زوج و تایید شدن آن توسط دادگاه
 • منصرف شدن زوجه از تقاضای خود نسبت به ممنوع الخروج کردن زوج
 • سپردن تامین مناسب به تشخیص دادگاه

 

سوالات متداول :

در صورتی که زنی حکم جلب همسرش را گرفته باشد و زوج به علت سفر واجبی مجبور بوده باشد که از کشور خارج شود آیا دادگاه این اذن را به زوج خواهد داد؟

چنانچه ضروری بودن سفر مربوطه برای زوج برای دادگاه محرز گردد دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج را خواهد داد

آیا زوج می تواند با سپردن وثیقه مناسب خواستار رفع ممنوع الخروج شدن خود از اداره ثبت باشد؟

چنانچه زوجه از طریق دایره اجرای ثبت، حکم ممنوع الخروج شدن همسرش را گرفته باشد. خواسته زوج با سپردن تامین مناسب به اداره ثبت برای رفع ممنوعیتش پذیرفته شده نبوده و اداره ثبت نمی تواند به آن ترتیب اثر بدهد.

 

آیا وقتی تقاضای طلاق از طرف زن باشه مهریه تعلق میگیره؟

ما در این مقاله به بررسی موارد عمده ای که زن می تواند علاوه بر درخواست طلاق،در مقام گرفتن مهریه نیز برآید اشاره اجمالی خواهیم نمود.

روشن است که برای پیشبرد درست و موفقیت آمیز پرونده،بهتر است از خدمات و تجربه وکلای باتجربه و متخصص در طلاق استفاده نمود:

۱-درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه به استناد وکالت طلاق

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ممکن است به استناد وکالت رسمی طلاق که مرد به زن(زوجه) می دهد،مطرح شود.

اما معمولاً مردان قبل از دادن وکالت طلاق و یا همزمان با تنظیم سند وکالت طلاق ،از زن سندی مبنی بر دریافت مهریه یا بخشش آن و یا عناوین دیگر تحصیل می نمایند.

در هر حال اگر زوجه چنین اقرار یا امضایی راجع به انصراف از مهریه ننموده یا نداشته باشد، می توان به استناد سند وکالت تام الاختیاری که به زن حق گرفتن مهریه و وکالت مطلقه نمودن خود داده شده است، دعوای طلاقی را مطرح نمود که علاوه بر صدور رای طلاق ،گرفتن مهریه برای زن نیز میسر باشد.

در این باره رویه دادگاه ها در مورد نحوه گرفتن مهریه توسط زن به استناد وکالت نامه طلاق ،بعضاً قابل انتقاد است.

گفتنی است با توجه به حساسیت مسائل خانوادگی و تنش های فراوانی که بین زوجین بوجود می آید و حتی پشیمانی مرد از دادن وکالت طلاق به همسر خود،موجبات سختی کار برای وکیل دادگستری که وکالت زوج را با وکالت مع الواسطه از زوجه بر عهده می گیرد،دو چندان می گردد.

۲-درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه به استناد عسر و حرج

 

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ممکن است به استناد بوجود آمدن عسر و حرج برای زن،مطرح شود.

عسر و حرج زن در زندگی مشترک به معنای سختی و فشاری است که به زن وارد می شود و به او حق می دهد که به این استناد از ادامه زندگی مشترک به حکم دادگاه و با اجرای صیغه طلاق،رهایی یابد.

عسر و حرج یعنی بوجود آمدن وضعیتی در زندگی مشترک زن با همسر خود که ادامه دادن زندگی را برای او با سختی مواجه نماید.

موارد عسر و حرج در قانون به صورت تمثیلی یعنی برای نمونه ذکر گردیده اند.بنابراین هر دلیلی که باعث ایجاد عسر و حرج برای زن گردد،می تواند مستند دعوی طلاق از طرف زن و در عین حال گرفتن مهریه،قرار گیرد.

موارد عسر و حرج در قانون به قرار زیر هستند:

۱)ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳)محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴)ضرب وشتم یا هرگونه سو رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵) ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

ناگفته پیداست که گرفتن مهریه و رای طلاق برای زن دارای ارزش مادی و معنوی زیادی است و در سوی مقابل موجب محکومیت دو سویه ی مرد هم از بابت مهریه و از جهت طلاق می گردد.

بر همین مبنا دادگاه خانواده در مورد چنین دعاوی سختگیری و احتیاط زیادی می نماید.و به طور حتم استفاده از وکیل متخصص دعاوی طلاق و خانواده به سود طرفین چنین دعاوی می باشد.

 

۳- درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه به استناد شروط ضمن عقد

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ممکن است به استناد شروط ضمن عقد نکاح یعنی شرایطی که در نکاحنامه ها به صورت چاپی درج شده و یا شرایط الحاقی طرفین نکاح که دو طرف آن را امضاء نموده اند،مطرح گردد.

اگر دادگاه خانواده ،وقوع و تحقق شروط ضمن عقد نکاحی را که به زوج اختیار مطلقه نمودن خود به وکالت از زوج را داده است، احراز نماید علاوه بر صدور حکم طلاق،می بایست به درخواست زن یا وکیل او در مورد الزام زوج به پرداخت مهریه نیز اعلام نظر نماید.زیرا تعیین تکلیف مسائل مالی در دادنامه های طلاق الزامی است.

شروط چاپی مورد نظر عبارتند از:

۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

۲) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

۳) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

۴)جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷)ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹) محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی  است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

۱۰)  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱) در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

۴- درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه به استناد ندادن نفقه

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ممکن است به علت خودداری مرد از دادن نفقه زوجه مطرح شود.

پرداخت نفقه از تکالیف عمومی و غیرقابل چشم پوشی مرد در قبال زن است.مگر اینکه زن از شوهر خود تمکین نکند و در حالت نشوز قرار داشته باشد.

حتی ناتوانی و عدم بضاعت مالی مرد نیز موجب منتفی شدن تکلیف او در قبال پرداخت مهریه همسر خود نمی باشد.

به هر حال چنانچه مرد،نفقه همسر خود را نپردازد و الزام وی به پرداخت ممکن نباشد و اجرای حکم ممکن نباشد،به زن حق داده شده است که از دادگاه الزام زوج را به اجرای طلاق درخواست نماید.

آنچه بیان شد،تنها خلاصه ساده ای از درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه بود که بر اساس تجربه وکالت در این دعاوی و مطالعه حقوقی در مباحث حقوق خانواده به بیان آن پرداختیم.

بدیهی در مورد هر پرونده به فراخور مسایل موضوعی و مستندات و مدارک ابرازی از ناحیه زوجه و از طرفی بسته به اینکه در چنین دعاوی،وکیل متخصص طلاق ،وکالت زوج یا زوجه را بر  عهده گرفته باشد،تدابیر حقوقی و فنی لازم توسط وکیل پرونده اتخاذ خواهد گردید.

مطلب بالا با موضوع درخواست طلاق از طرف زن و کرفتن مهریه تنظیم گردیده است.بدیهی است برای اعطای وکالت یا گرفتن وقت مشاوره، امکان هماهنگی جهت ملاقات وکیل میسر است.

اجرا گذاشتن مهریه

هر خانمی که در ایران و طبق قوانین ایرانی و اسلامی ازدواج کند بعد از جاری شدن خطبه عقد صاحب مهریه به میزان مندرج در عقدنامه می شود. بنابراین زوجه هر زمان که بخواهد با درخواست طلاق یا بدون درخواست طلاق می تواند مهریه خود را از همسرش درخواست کند. امروزه موضوع مهریه از موضوعات حقوقی مهم و مساله برانگیز جامعه است که با توجه به تغییر قوانین مربوطه لازم است برای به اجرا گذاشتن مهریه و اطلاع از بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه از یک مشاوره یا وکیل حرفه ای و کاربلد در این زمینه استفاده شود.

انواع مهریه کدام است؟

حتما عنوان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعت را شنیده اید.

مهریه ممکن است به صورت عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بر عهده ی مرد قرار گیرد. اما معنی آنها چیست؟

 • عندالمطالبه:

 مهریه عندالمطالبه به مهریه ای گفته می شود که زن می تواند هر زمان خواست آن را مطالبه کند. و ه گاه زن مهریه خود را مطالبه کرد، مرد باید آن را بپردازد.

 • عند الاستطاعه:

اما مهریه عندالاستطاعه به این شکل نیست. مهریه عندالاستطاعه به این شکل است که با مطالبه زن، مرد در صورتی تکلیف به پرداخت مهریه دارد که توان پرداخت داشته باشد. پس پرداخت آن به توانایی مالی مرد و استطاعت او بستگی دارد.

 

آیا می توان مهریه را بیش از 110 سکه تعیین کرد؟

برخی تصور می کنند که تنها 100 سکه یا معادل آن را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد و مهریه بیش از این مقدار باطل است.

در حالی که در قانون هیچ حداکثری برای تعیین مهریه بیان نشده است. بنابراین زن و مرد می توانند به هر میزان که می خواهند مهریه را تعیین کنند.

اما مطابق قانون اگر مهریه تا 110 سکه و معادل آن باشد، در صورت مطالبه ی زن و عدم پرداخت از جانب شوهر، امکان حبس شوهر وجود دارد.

اما نسبت به مهریه بیش از این مقدار، در صورت عدم توانایی مالی بر پرداخت، دیگر نمی توان شوهر را حبس کرد تا بتوان مقدار بیش از 110 سکه را دریافت کرد. در این شرایط اگر مرد مالی داشته باشد، توقیف می شود ولی دستور جلب و حبس منتفی است.

آیا مهریه بیش از 110 عدد را می توان از مرد گرفت؟

صرفا زمانی می شود بیش از 110 عدد سکه را از مرد گرفت، که مرد مال داشته باشد. به این معنا که امکان جلب کردن مرد به علت ندادن بیش از 110 عدد سکه وجود ندارد. و فقط می توان اموال او را توقیف کرد.

البته حقوق مرد  و همچنین ارثی که به او می رسد نیز جز این اموال محسوب می شود.

وضعیت مهریه در دوران عقد چگونه است؟

مطابق ماده ی 1082 قانون مدنی، همین که عقد ازدواج بین زن و مردی برقرار شد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی در آن بکند.

بنابراین اگر مهریه یک خانه باشد با انجام عقد ازدواج، به نام زن منتقل شده و زن می تواند هر تصمیمی در مورد آن خانه بگیرد. یا اگر مهریه تعدادی سکه باشد، با وقوع عقد ازدواج زن می تواند آن را مطالبه کند.

اما زمانی که طرفین در دوران عقد، تصمیم به طلاق و جدایی می گیرند، در مورد مهریه وضعیت های زیر ممکن است ایجاد شود:

 • اگر بین طرفین نزدیکی انجام شده باشد، به زن تمام مهریه تعلق می گیرد.
 • اگر بین طرفین نزدیکی انجام نشده باشد و زن همچنان باکره باشد، نصف مهریه به او تعلق می گیرد. در این حالت اگر شوهر قبلا بیش از نصف مهریه را به زن پرداخت کرده باشد، زن باید مقدار بیشتر از نصف را به شوهر برگرداند.

مراحل مطالبه ی مهریه

در حال حاضر، با توجه به اینکه سند ازدواج، یک سند رسمی است، مطالبه ی مهریه باید ابتدا از طریق دایره ی اجرای اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام شود.

سپس در صورتی که امکان وصول مهریه از این طریق فراهم نباشد و مرد مالی جهت توقیف نداشته باشد، زن می تواند به دادگاه مراجعه نموده و مهریه خود را از این طریق مطالبه کند. در ادامه هر یک از مراحل را شرح می دهیم.

به اجرای گذاشتن مهریه از طریق اداره اجرا

قدم اول در مطالبه مهریه، مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت است.

در گذشته می توان به اختیار به دادگاه و یا اداره اجرای ثبت مراجعه نمود ولی در حال حاضر ، در مرحله اول صرفا می توان به اداره اجرای اسناد رسمی (اداره پنجم) ثبت اقدام نمود.

 

قدم اول : ثبت نام در سامانه ثنا

در قدم اول برای شروع کار لازم است در سامانه ثنا ثبت نام نمایید. اگر سابقا در این سامانه ثبا نام کرده اید، نیاز به ثبت نام مجدد وجود ندارد.

برای ثبت در سامانه ثنا لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

 

قدم دوم : مراجعه به دفتر ازدواج 

در قدم بعد ، با همراه داشتن اصل عقدنامه یا رونوشت آن، به دفتر ازدواجی که ازدواج در آنجا ثبت شده، برای درخواست اجرای مهریه مراجعه کرد.

در صورتی که نشانی دفتر ازدواج تغییر کرده باشد یا سردفتر فوت کرده باشد، باید به کانون سردفتران ازدواج و طلاق یا اداره ثبت شهر مورد نظر مراجعه نمایید.

پس از مراجعه به دفتر خانه، باید به صورت کتبی از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه را نمایید.

همزمان با صدور اجراییه می توانید، فرم توقیف اموال و ممنوع الخروجی را نیز تکمیل نمایید. دفتر ازدواج کلیه مدارک شما را اسکن گرفته و به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال میکند.

دفتر ازدواج یک نسخه از اجراییه را برای مرد ارسال میکند. این اجراییه از طریق سامانه ثنا برای زوج ارسال می شود. اگر زوج در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد ، اجراییه به ادرس زوج که در سند ازدواج قید شده است ارسال می شود. حتی اگر زوج در آن ادرس سکونت نداشته باشد ، همچنان اجراییه برای همان آدرس ارسال می شود.

پس از صدور اجرایه برای شما اجراییه صادر می شود و این موضوع به شما نیز ابلاغ می شود.

نمونه اجراییه مهریه

 

 

 

 

نمونه اجراییه مهریه

 

مرحله سوم : درخواست از طریق دفاتر پبشخوان مهریه

با توجه به درخواست کتبی که به دفتر ازدواج داده اید، نیاز به درخواست جدیدی برای توقیف اموال و یا ممنوع الخروجی ندارید.

ولی اگر در ابتدا این درخواست را انجام نداده اید ، می تواند درخواست مجدد داشته باشید.

در حال حاضر تمام درخواست هایی که برای به اجرای گذاشتن مهریه ارسال می شود ، از طریق دفاتر پیشخوان مهریه است. در واقع برخی از دفاتر ازدواج به عنوان دفاتر پیشخوان در حال فعالیت هستند و درخواست های شما را به اداره اجرا ارسال میکنند.

مدارک برای اجرا گذاشتن مهریه

 • اصل سند ازدواج و یا رونوشت برابر اصل آن
 • شناسنامه و کارت ملی زوجه

دستور جلب از طریق اجرای ثبت

اداره اجرای ثبت امکان صدور دستور جلب را ندارد و فقط می تواند:

 • شوهر را ممنوع الخروج کند.
 • اموال مرد را توقیف کند. البته تنها اموالی توقیف می گردد که جزء مستثنیات دین نباشد.

 در مقابل اجرائیه ثبتی مهریه می توان اعسار دارد؟ 

اگر شخص به موجب اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک به پرداخت مهریه محکوم شود اما توان پرداخت نداشته باشد، می تواند با رعایت نکات زیر دعوای اعسار را مطرح نماید:

 • در این مورد دعوای اعسار باید در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان اعسار مطرح شود.
 • طرف دعوای اعسار کسی است که اجرائیه اداره ی ثبت، به نفع او صادر شده است.
 • اعسار در این مورد هم یک دعوای غیر مالی است.

مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه

در صورتی که شوهر مالی نداشته باشد و وصول مهریه از طریق اداره ی اجرای ثبت ممکن نگردد، زن می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهریه نماید.

در این وضعیت ابتدا لازم است درخواست  مختومه شدن پرونده ی ثبتی را مطرح نماید.

کدام دادگاه به مهریه رسیدگی می کند؟

مطابق قانون حمایت خانواده جدید، رسیدگی به دعوای مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

از نظر محلی، دادگاه خانواده ای باید انتخاب گردد که شوهر در حوزه ی آن سکونت دارد.

اما اگر زن و شوهر هر کدام در دو  شهر متفاوت ساکن باشند، زن می تواند دعوا را در دادگاه خانواده ی شهر خود مطرح نماید.

چنانچه مبلغ مهریه زن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، رسیدگی به دعوای مطالبه ی مهریه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می گیرد.

هزینه دادرسی پرونده مهریه چقدر است؟

دعوای مطالبه ی مهریه، یک دعوای مالی است.

بنابراین هزینه ی دادرسی آن باید مطابق دعاوی مالی پرداخت گردد.

چنانچه رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه باشد، باید سه و نیم درصد بهای خواسته (سکه)، به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت گردد.

اما اگر رسیدگی به این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، باید دو و نیم درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی پرداخت شود.

اگر خانم توان پرداخت هزینه ی دارسی را نداشته باشد، باید ضمن همان دادخواست مطالبه مهریه یا یک دادخواست جداگانه، اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی را مطرح نماید. 

توقیف اموال مرد به وسیله اجرا گذاشتن مهریه 

زن می تواند برای دریافت مهریه خود اموال مرد را به اداره ی اجرای ثبت یا دادگاه معرفی نماید تا از این طریق مال مرد توقیف شده و وصول مهریه راحت تر باشد.

توقیف اموال به دو طریق انجام می شود.

روش اول:

اگر مالی از مرد می شناسید  می توانید با معرفی پلاک ثبتی آن ،درخواست توقیف نمایید.

برای توقیف ماشین، شماره پلاک و برای توقیف ملک، پلاک ثبتی ملک و برای حساب بانکی، شماره حساب و نام بانک لازم است. (این روش سریع تر است)

روش دوم:

اگر مشخصات ملک را نمی دانید، ابتدا درخواست استعلام میکنید. پس از مشخص شدن جواب استعلام، اگر مالی پیدا شد، توقیف کنید.

نحوه ممنوع الخروجی در اجرا گذاشتن مهریه

همان طور که گفتیم، چنانچه زنی از طریق اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه می کند، اداره ی ثبت می تواند به تقاضای او شوهر را ممنوع الخروج نماید.

البته اگر خانم از طریق اداره ی اجرای ثبت برای ممنوع الخروجی اقدام نکرده باشد یا ممنوع الخروجی شوهر رفع شده باشد، دادگاه نیز پس از صدور حکم قطعی علیه شوهر، به تقاضای زن و در مرحله ی اجرای احکام می تواند اقدام به ممنوع الخروج کردن شوهر نماید.

برای ممنوع الخروجی از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ، لازم است در زمانی که به دفتر ازدواج مراجعه میکنید ، فرم درخواست ممنوع الخروجی را تکمیل نمایید.

همچنین می توانید با مراجعه به هر یک از دفاتر پیشخوان مهریه ، درخواست ممنوع الخروجی زوج را داشته باشید.

تمام اموال مرد را می توان توقیف کرد؟

مسلما خیر. برخی از اموال مستثنیات دین تلقی می شوند. یعنی امکان توقیف آنها برای وصول دین وجود ندارد. این اموال عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن شوهر در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری مرد و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج مرد و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز شوهر.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مرد بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

مطالبه ی مهریه از ترکه (ارث)

برخی تصور می کنند که پس از فوت شوهر، دیگر امکان مطالبه ی مهریه وجود ندارد.

در حالی که پس از فوت شوهر می توان مهریه را از اموال به جا مانده از او وصول کرد.

در واقع ابتدا باید دیون و بدهی های مرد پرداخت شود و پس از آن اگر چیزی باقی ماند، بین ورثه تقسیم می گردد.

برای آن که زن بتواند مهریه خود را از ترکه وصول کند، باید دادخواست مطالبه ی مهریه را به طرفیت ورثه تقدیم نماید.

نکته ی مهم اینکه پس از دریافت مهریه، اگر مالی باقی مانده باشد، زن نیز جزء ورثه محسوب می شود و به میزان سهم الارث خود از باقی مانده ی اموال ارث می برد.

قیمت سکه در زمان اجرا گذاشتن مهریه ملاک است یا در زمان وصول مهریه؟

برای پرداخت مهریه، قیمت سکه در زمان وصول مهریه ملاک است نه در زمان اجرا گذاشتن مهریه.

آیا برای پرداخت مهریه می توان ضامن گرفت؟

بله. در سند ازدواج در قسمت مربوط به مهریه، سردفتر نام کسی را که قصد ضمانت پرداخت مهریه را دارد درج می نماید و سپس امضای شخص ضامن اخذ می گردد.

این تضمن می تواند پدر شوهر، برادر شوهر یا هر شخص دیگری باشد.

آیا پدر شوهر مسئول پرداخت مهریه است؟

برخی خانم ها تصور می کنند که در صورتی که همسرشان نتواند مهریه را بپردازد، می توانند مهریه را پدر شوهرشان مطالبه کنند.

در حالی که این تصور صحیح نیست.

هر کس خود مسئول دیون و تعهداتی است که بر عهده دارد.

پس پدرشوهر مجبور به پرداخت دین پسر خود نیست حتی اگر بسیار ثروتمند باشد.

 

البته در شرایط زیر می توان مهریه را از پدرشوهر مطالبه کرد:

 • پدر شوهر ضمن عقد ازدواج، در سند ازدواج یا در قرارداد جداگانه ای پرداخت مهریه را تقبل کرده باشد.
 • پدر شوهر ضمن عقد ازدواج، در سند ازدواج یا در قرارداد جداگانه ای، پرداخت مهریه را از جانب پسر خود ضمانت کرده باشد.
 • هزینه ی مطالبه ی مهریه از طریق اجرای ثبت بیشتر است یا از طریق دادگاه؟

مسلما هزینه ی دادرسی که در مرحله ی دادگاه پرداخت می شود، بیشتر است.

چرا که شما باید سه و نیم درصد ارزش خواسته را همزمان با طرح دادخواست به عنوان هزینه ی دادرسی بپردازید.

البته شما می توانید همزمان با دادخواست مطالبه وجه ، دادخواست اعسار نیز بدهید.

در حالی که برای اقدام از طریق اداره ی اجرای ثبت، نیازی به پرداخت چنین بهای گزافی نیست.

تفاوت هزینه این دو مرجع در این است که در مطالبه مهریه از طریق دادگاه ، ابتدا بایستی هزینه دادرسی را پرداخت نمایید و در خصوص اجرا گذاشتن مهریه ، زمان وصول مهریه ، هزینه اجرا یا همان نیم عشر دولتی از مرد اخذ می شود.

 

محاسبه ی مهریه به نرخ روز 

مهریه های ریالی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت، نسبت به سال وقوع عقد محاسبه می شوند. این محاسبه در دو فرض متفاوت است:

 

 • محاسبه ی مهریه در صورت ادامه ی زندگی مشترک یا در صورت وقوع طلاق:

در این حالت باید شاخص تورم سال قبل از محاسبه را بر شاخص تورم تورم سال وقوع عقد تقسیم کنیم.

سپس عدد به دست آمده را در مبلغ مهریه ضرب کنیم. عدد به دست آمده همان مهریه قابل پرداخت است.

به طور مثال زن و مردی سال 1360 ازدواج کرده اند و مهریه خانم 100 هزار تومان است. خانم در سال 1399 قصد مطالبه ی مهریه دارد.

در این صورت باید شاخص سال 1398 را بر شاخص سال 1360 تقسیم کنیم و حاصل را در 100 هزار تومان ضرب کنیم.

 

 • محاسبه ی مهریه در صورت فوت شوهر: 

در این فرض تاریخ مطالبه اهمیتی ندارد. بلکه شاخص سال فوت شوهر بر شاخص سال وقوع عقد تقسیم می گردد.

عدد به دست آمده در مبلغ مهریه زن ضرب شده و حاصل همان مهریه قابل وصول است.

مثلا زن و مردی سال 1360 ازدواج کرده اند و مهریه خانم 100 هزار تومان است.

اگر آقا سال 1395 فوت کرده باشد، شاخص سال 1395 را بر شاخص سال 1360 تقسی می کنیم. عدد به دست آمده را در 100 هزار تومان ضرب می کنیم.

 

ارتباط مهریه و حق حبس:

ماده ی 1085 قانون مدنی، به زن حق می دهد که تا زمانی که مهریه به او داده نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند.

به این حق، حق حبس گفته می شود. البته اجرای این حق شرایطی دارد:

 1. مهریه زن باید حال باشد؛ یعنی مدت دار نباشد و با وقوع عقد ازدواج زن بتواند آن را مطالبه کند.
 2. زن قبل از دریافت مهر به هیچ عنوان از مرد تمکین نکرده باشد. منظور تمکین خاص و انجام رابطه ی زناشویی است.

زنی که از حق حبس خود استفاده کند، ناشزه محسوب نمی شود و نفقه به او تعلق می گیرد.

گرفتن مهریه و ادامه زندگی

طبق قانون مهریه حق زن است و هیچ منافاتی ندارد که زن در حین زندگی مهریه خود را مطالبه نماید ، و بخواهد به زندگی خود نیز ادامه دهد.

اما همه چیز قانون نیست.

واقعیت امر این است که عموما در این شرایط بین زوجین اختلاف به وجود می آید و این اختلاف مانع از زندگی و آرامش می شود و ممکن است این ناآرامی ها منجر به طلاق شود.

در برخی موارد نیز دیده شده است ، آقایونی که خود را محکوم به پرداخت مهریه می بینند ، دیگر تمایلی به ادامه زندگی نداشته و دادخواست طلاق می دهند.

بدون مراجعه به اداره ثبت می توان به دادگاه مراجعه نمود؟

در حال حاضر خیر همچنین امکانی وجود ندارد.

حتی اگر مرد هیچ مالی ندارد لازم است ابتدا مهریه به اجرا گذاشته شود و پرونده در اداره اجرا مختومه شود و سپس دادخواست مطالبه مهریه داده شود.

قانون مهریه (ماده های قانون مدنی در خصوص مهریه)

از مواد 1078 قانون مدنی الی ماده 1101 به موضوع مهر پرداخت است که به شرح ذیل است:

ماده 1078 – هرچیزی راکه مالیت داشته وقابل تمیزنیزباشدمی توان مهر قرارداد.

ماده 1079 – مهربایدبین طرفین تاحدی که رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.

ماده 1080 – تعیین مقدارمهرمنوط به تراضی طرفین است .

ماده 1081 -اگردرعقدنکاح شرط شودکه درصورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهرصحیح ولی شرط باطل است .

ماده 1082 – به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید .

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرائی اینقانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبا همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید . ( این تبصره در تاریخ 29/4/1376 الحاق شده است )

ماده 1083 -برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد .

ماده 1084 -هرگاه مهرعین معین باشد و معلوم گردد قبل ازعقدمعیوب بوده و یا بعد ازعقدوقبل ازتسلیم معیوب ویاتلف شودشوهرضامن عیب وتلف است.

ماده 1085 – زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده ازایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحالباشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده 1086 – اگرزن قبل ازاخذمهریه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم مادهقبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

ماده 1087 -اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده یاعدم مهرشرط شده باشدنکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقدمهررابه تراضی معین کنندواگرقبل ازتراضی برمهرمعین بین آنهانزدیکی واقع شودزوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088 – درموردماده قبل اگریکی اززوجین قبل ازتعیین مهروقبل از نزدیکی بمیردزن مستحق هیچگونه مهری نیست .

ماده 1089 – ممکن است اختیارتعیین مهربه شوهریاشخص ثالثی داده شوددراین صورت شوهریاشخص ثالث می تواندمهرراهرقدربخواهدمعین کند. ماده 1090 – اگراختیارتعیین مهربه زن داده شودزن نمی تواندبیشتراز مهرالمثل معین نماید.

ماده 1091 – برای تعیین مهرالمثل بایدحال زن ازحیث شرافت خانوادگی وسایرصفات ووضعیت اونسبت به اماثل واقران واقارب وهمچنین معمول محل وغیره درنظرگرفته شود.

ماده 1092 – هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی زن خودراطلاق دهدزن مستحق نصف مهرخواهدبودواگرشوهربیش ازنصف مهرراقبلاداده باشدحق داردمازاداز نصف راعینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

ماده 1093 – هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود.

ماده 1094 – برای تعیین مهرالمتعه حال مردازحیث غناوفقرملاحظه می شود.

ماده 1095 – درنکاح منقطع عدم مهردرعقدموجب بطلان است .

ماده 1096 – درنکاح منقطع موت زن دراثناءمدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگرشوهرتاآخرمدت بااونزدیکی نکند.

ماده 1097 – درنکاح منقطع هرگاه شوهرقبل ازنزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشدبایدنصف مهررابدهد.

ماده 1098- درصورتی که عقدنکاح اعم ازدائم یامنقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگرمهر را گرفته شوهرمی تواندآن را استردادنماید.

1099 – درصورت جهل زن بهفسادنکاح ووقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده 1100 – درصورتی که مهرالمسمی مجهول باشدیامالیت نداشته باشد یاملک غیرباشددرصورت اول ودوم زن مستحق مهرالمثل
خواهدبود و درصورت سوم مستحق مثل یاقیمت آن خواهدبودمگراینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101 – هرگاه عقدنکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهرندارد مگردرصورتی که موجب فسخ ،عنن باشدکه دراین صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهراست .

 

مهریه در ازدواج موقت چگونه است؟

در نظام حقوقی ما، دو نوع ازدواج وجود دارد: ازدواج دائم و ازدواج موقت.

ازدواج موقت، ازدواجی است که برای مدت معینی واقع می شود. در ازدواج موقت حتما باید مهریه تعیین شود. تعیین نکردن مهریه، موجب بطلان ازدواج موقت است.

مهریه در ازدواج موقت می تواند هر مبلغ یا مالی باشد و از این نظر محدودیتی وجود ندارد. ازدواج موقت معمولا ثبت نمی شود.

به همین دلیل صیغه نامه های ازدواج موقت حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شوند، سند عادی هستند.

زن می تواند به استناد همین صیغه نامه مهریه خود را مطالبه کند. در این موارد امکان وصول مهریه از طریق اداره ی اجرای ثبت سارمان ثبت اسناد و املاک وجود ندارد.

تنها در مواردی که ازدواج موقت به ثبت رسمی رسیده باشد، می توان مهریه را از طریق اداره ی اجرای ثبت مطالبه کرد.

 

 

وکیل مهریه

وکیل مهریه 


برای اینکه زن بتواند مهریه خود را طلب کند، در صورتی که با قانون و پیچ و خم‌های آن آشنا نباشد، حقوق او تضعیف خواهد شد. بنابراین بهتر است که از وکیل متخصص در این زمینه استفاده کند. در واقع وکیل متخصص در زمینه مهریه که اصطلاحاً وکیل مهریه قلمداد می‌شود، فردی است که به صورت خاص و تخصصی در زمینه پرونده‌های خانوادگی و بخصوص مهریه کار کرده و با قوانین حوزه مهریه و رویه قضایی در زمینه چنین پرونده‌هایی به خوبی آشنا است. لذا می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن زوجه را به حقوق مالی خود برساند. این وکیل است که تشخیص می‌دهد که بهتر است زن برای وصول مهریه خود از طریق دادگاه عمل کند یا اجرای ثبت؟ اما وکیل مهریه در کنار اینکه وکالت چنین پرونده‌هایی را برعهده می‌گیرد دارای وظایفی نیز هست. در ادامه به شرح مواردی پرداخته‌ایم که توسط یک وکیل مهریه انجام خواهد شد.

وکیل مهریه کیست و چه وظایفی دارد؟

در روابط بین زوجین مهریه به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق زن دارای اهمیت بسزایی است. دلیل اهمیت مهریه برای زن این است که زن یک پشتوانه مالی داشته باشد. در شرع مقدس اسلام و همچنین قانون مدنی بحث مهریه مورد توجه قرار گرفته و انواع مهریه و شرایطی که سبب می‌شود، زن از آنها برخوردار شود تعیین شده است. مهریه دارای 3 نوع است که در ادامه هریک را مختصرا شرح می‌دهیم:

 1. مهرالمسمی

نوعی از مهریه است که زوجین در هنگام نکاح آن را تعیین کرده و در میزان و نوع آن با هم به توافق می‌رسند.

 1. مهرالمثل

نوعی از مهریه است که در هنگام نکاح تعیین نشده و مبنای تعیین آن وضعیت خانوادگی زن است.

 1. مهرالمتعه

این مهر مربوط به زمانی است که مهر در عقد ذکر نشده و مرد قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد و مبنای آن وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی مرد است.

با توجه به اینکه زن در حالت عادی مهریه خود را مطالبه نمی‌کند، در صورتی این کار را انجام می‌دهد که قصد طلاق یا تحت فشار قرار دادن همسر خود را داشته باشد. لذا وکیل می‌بایست تمام تلاش خود را در این را به کار گیرد که بنیان خانواده را حفظ کرده و آنها را به سمت سازش سوق دهد. اما اگر موفق به سازش نشد و قصد زوج برای دریافت مهر جدی بود، وکیل می‌بایست تمام تلاش خود را به کار گیرد که حق زن را مطالبه کرده و مانع از این شود که حقوق او تضعیف شود.مزایای وصول مهریه توسط وکیل مهریه

امروزه با توجه به پیچیدگی علوم مختلف و تخصصی شدن آنها، به سختی می‌توان در حوزه‌های مختلف وارد شد و به نتیجه مطلوب رسید. یکی از این علوم، علم حقوق است که دارای قوانین مختلف بوده و هرکسی نمی‌تواند در خصوص پرونده‌های مربوط به این رشته به تنهایی به حق خود دست یابد. بنابراین نیازمند استفاده از وکلای متخصص در زمینه پرونده خود است. همانطور که گفتیم یکی از مباحث حقوقی زیر شاخه حقوق خانواده، مبحث مهریه است. در ادامه مزایای بهره گیری از وکلا در چنین پرونده‌هایی را ذکر می‌کنیم:

 • استفاده از وکیل سبب می‌شود مدت زمان کمتری صرف شود.
 • با استفاه از وکیل نیاز به مراجعه حضوری زوجه در دادگاه و مراحل رسیدگی نیست.
 • با توجه به اینکه وکیل از طرق توقیف اموال زوج به خوبی آگاه است، لذا می‌تواند از ابتدا سبب جلوگیری از تضعیف حقوق زوجه شود.
 • در صورتی که زوج حاضر نشود، وکیل می‌تواند درخواست جلب زوج را بدهد.
 • ممنوع الخروج کردن زوج
 • رد دادخواست اعسار زوج

نرخ وکالت مهریه چقدر است؟

وکالت در خصوص پرونده مهریه می‌تواند شامل مشاوره، تنظیم اظهارنامه، دادخواست، لایحه و یا استفاده از وکیل در تمامی مراحل و انعقاد قرارداد با او باشد. لذا نمی‌توان هزینه ثابتی را جهت انجام چنین اموری بیان کرد. لازم به ذکر است که در تمامی پرونده‌های حقوقی اساس کار مبتنی بر توافق طرفین است (مثلا درصدی از مهریه) و اگر در چنین پرونده‌هایی توافقی حاصل نشد براساس تعرفه عمل می‌شود. به طور مثال در خصوص مشاوره معمولا مبلغی بالغ بر 200 هزار تومان به ازای هرساعت دریافت می‌شود. نکته‌ای که در اینجا باید بیان شود این است که تخصص وکیل و سابقه او نیز در تعیین قیمت اثرگذار است.

معیارهای انتخاب یک وکیل مهریه

برای انتخاب وکیل در زمینه مهریه می‌بایست به امور زیر توجه کرد:

 • داشتن پروانه وکالت پایه یک دادگستری
 • تخصص در زمینه پرونده‌های خانواده و علی الخصوص مهریه
 • تجربه بالای در زمینه پرونده‌های مشابه
 • موفقیت در پرونده‌های پیشین
 • فن بیان قوی و قدرت بالا در دفاع از حقوق موکل
 • آشنایی با روند رسیدگی پرونده در مراحل مختلف رسیدگی
 • قدرت نگارش بالا در تنظیم دادخواست، لوایح و…

لازم به ذکر است که موارد مطرح شده فقط نمونه‌هایی از ویژگی‌های وکیل مهریه است که به صورت مختصر بیان شده است.

سوالات متداول در مورد وکیل مهریه

 1. آیا پس از فوت زن امکان دریافت مهریه توسط وراث او وجود دارد؟

بله، مهریه جز حقوق مالی است که به صورت قهری به ورثه منتقل می‌شود و آنها می‌توانند آن را به مقدار سهم خود از زوج دریافت کنند.

 1. آیا خودرو مرد، در مقام پرداخت مهریه قابل توقیف است؟

در قانون سابق وضع به این صورت بود که خودرو جز مستثنیات دین محسوب می‌شد، لذا قابل توقیف از سوی زوجه نبود. اما با اصلاح آن در سال‌های اخیر و خارج شدن خودرو از مستثنیات دین، قابل توقیف است. البته لازم به ذکر است که اگر خودرو وسیله معاش زوج باشد امکان توقیف وجود ندارد.

 1. آیا امکان دریافت مهریه با میزان 500 سکه وجود دارد؟

طبق قانون مهریه تا میزان 110 سکه قابل وصول است و مازاد برآن در صورتی قابل وصول است که زن ثابت کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت را دارا است.

 1. آیا زن فقط با طلاق می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند؟

برخلاف تصور عامه دریافت مهر ربطی به طلاق ندارد و زن می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت دین خود نسبت به همسرش است.

 1. آیا زن می‌تواند در ازای بخشش مهریه طلاق بگیرد؟

در طلاق توافقی و طلاق خلع زن در ازای بخشش قسمتی از مهریه یا کل آن مرد را راضی به طلاق می‌کند، چون طلاق حق مرد است و زن در ازای چشم پوشی از یکسری مزیت‌هاست که به این مهم دست می‌یابد.

انواع مهریه به چه صورت است؟

مهریه

مهریه و انواع آن و نحوه وصول مهریه از پرکاربرد ترین موضوعاتی است که امروزه در حوزه دعاوی خانوادگی مشاهده می‌شود. لذا پرداختن به آن و بررسی شرایط و نکات حقوقی مربوط به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

هر چیزی که اصطلاحا مالیت داشته باشد می تواند با توافق به عنوان مهریه قرار گیرد اگرچه که امروزه بنا بر مصالحی از جمله کاهش ارزش وجه رایج در طول زمان، رایج شده است که سکه بهار آزادی به عنوان مهریه قرار گیرد اما هر چه زوجین به عنوان مهریه انتخاب کنند می توان برای پرداخت آن مدت قرار داد. مثلا فرض کنید مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی در عقدنامه مندرج می شود ولی طرفین در همان عقدنامه یا توافق مکتوب دیگری مقرر می کنند تا ۵ سال اول زندگی مشترک زوجه حق مطالبه آن را نداشته باشد. در این مطلب به بحث مهریه عندالاستطاعه می پردازیم و توضیح کامل در این زمینه به شما دوستان می دهیم

مهریه چیست؟

وقتی زن و مرد باهم ازدواج می کنند و عقد نکاح منعقد می شود به محض وقوع آثاری را نیز به دنبال دارد .یکی از این آثار پرداخت مهریه توسط مرد به زن است. مهریه مالی است که از جانب مرد به زن داده می شود. مهریه یا صداق نشان دهنده احترام و محبتی است که شوهر نثار زن می کند. روانشناسان نیز امروزه معتقدند که هدیه از سوی مرد به زن در ایجاد انرژی عاطفی و تقویت عشق بسیار مفید و موثر است.

در واقع مهریه نوعی حق شخصی است که زن مالک آن می‌شود و در  صدر بدهی‌های مرد قرار می‌گیرد و پس از مرگ نیز به وراث زن می‌رسد.

گذشته از این در دین اسلام و در قدم بعدی فقه و حقوق نیز پرداخت مهریه ، از تکالیف شوهر محسوب شده و در این زمینه برای زن احترام خاصی قائل شده اند. زن از لحظه عقد مالک مهریه می شود و هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند و هرگونه دخل و تصرفی را در آن انجام دهد .چرا که مهریه در واقع مال زن محسوب می شود.

مهریه عند المطالبه و مهریه عندالاستطاعه

منظور ازعند المطالبه بودن مهریه این است که به محض انعقاد عقد نکاح زن مالک مهریه می‌شود و هر زمان بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند .البته زن و شوهر می توانند در هنگام عقد برای پرداخت مهریه شرط و شروطی بگذارند به این صورت که عند المطالبه باشد یا عند الاستطاعه، نقد باشد یا نسیه، تعیین شده باشد یا تعیین نشده.

وقتی زن و مرد توافق می‌کنند که مهریه عندالاستطاعه باشد منظور از آن مهریه ای است که در آن پرداخت مهریه به محض مطالبه زن انجام نمی‌شود و بستگی به استطاعت و توان مالی مرد دارد .و پرداخت آن منوط به داشتن استطاعت مالی مرد است. به عبارتی مهریه ای است که در آن تعداد دقیق مهر توافق شده و در عقدنامه قید گردیده ولی زمانی زن مستحق دریافت آن می شود که بتواند استطاعت مالی زوج را اثبات کند .

برای زوجین این امکان وجود دارد که حتی بعد از عقد نیز با توافق یکدیگر مهریه را از عند المطالبه بودن به عندالاستطاعه بودن تغییر دهند.

شرایط گرفتن مهریه عندالاستطاعه

بدیهی است که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن در صورتی می تواند مهریه را دریافت کند که مالی به غیر از مستثنیات دین، به دادگاه یا اجرای ثبت برای توقیف معرفی کند البته این مال می تواند منقول مثل خودرو، وجه نقد در حساب بانکی و یا غیر منقول (ملک) باشد. اگر زوج کارمند باشد توقیف ۴/۱ یا ۳/۱ حقوق با توجه به فرزند داشتن او، امکان پذیر است آنچه در مهریه عندالاستطاعه اهمیت دارد این که اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی (جلب) زوج وجود ندارد و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز در این جا معنایی ندارد.

چه چیزی می تواند موضوع مهریه واقع شود؟

هر چیزی که اصطلاحا مالیات داشته باشد می‌تواند با توافق به عنوان مهریه قرار گیرد. اگر چه امروزه بنا بر مصالحی از جمله کاهش ارزش وجه رایج در طول زمان رایج شده است که سکه بهار آزادی به عنوان مهریه قرار می گیرد. علاوه بر این مهریه باید مشروع نیز باشد.

انواع مهریه

در باب انواع مهریه باید گفت که مهریه تقسیم بندی ها متفاوتی دارد اما در یک تقسیم بندی معروف مهریه به ۴ نوع تقسیم می شود:

مهر السنه
مهر المسمی
مهر المثل
مهر المتعه
مهر السنه
منظور از مهر السنه مهریه حضرت فاطمه زهراست که ۵۰۰ درهم می باشد. و از آن جایی که رسول خدا (ص) آن را برای کلیه زنان ودخترانش تعیین می نمود از آن تعبیر به مهر السنه می شود.

مهر المسمی

همانطور که از نام آن مشخص است مهری است که در عقد ازدواج از آن اسم برده می‌شود. و عبارت است از میزان مالی که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین قرار می‌گیرد.

مهر المثل
مهرالمثل هم یکی دیگر از انواع مهریه است . زن و شوهر می توانند در عقد نکاح مهر را تعیین نکنند و پس از وقوع عقد با توافق مهر را معین کنند.

چنانچه قبل از تعیین مهر نزدیکی صورت بگیرد ،زن مستحق مهرالمثل است. و منظور از مهرالمثل نیز مالی است که با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی، و حال نزدیکان زوجه تعیین می شود .و اینکه مهریه زن هایی مشابه زوجه به لحاظ موقعیت شغلی و خانوادگی چگونه مهری باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر مهرالمثل میزان مهریه ای است که با توجه به شرایط جامعه و عرف وعادت و نیز با در نظرگرفتن ویژگی های زن مانند سن ،زیبایی، میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن تعیین می شود .

از طرفی اگر زن و مرد در زمان عقد مهریه را تعیین کرده باشند ولی مهریه به جهتی از جهات مانند نامشروع بودن یا مالیات نداشتن باطل اعلام شود مانند مهریه قرار دادن مشروبات الکلی و آلات و ادوات قمار، در حالی که نزدیکی بین زن و مرد رخ داده باشد در این صورت مستحق مهرالمثل است.

مهر المتعه
اگر در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج بخواهد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد باید مقداری را به عنوان مهر تعیین کند و به زوجه پرداخت نماید. این مبلغ نیز بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان مهرالمثل به وضعیت خانوادگی زوجه و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

این مهر متعلق به نکاح دائم است و در عقد نکاح موقت وجود ندارد. و این مهریه هم فقط در صورت طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و در صورت فوت شوهر و رخ ندادن نزدیکی این مهر به زن تعلق نمی گیرد

شماره بهترین وکلای مهریه

نحوه مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه در مشهد بدین صورت است: وکیل مشهد در صورتی که سند ازدواج رسمی باشد ابتدا برای مطالبه مهریه، به دفتر محل ثبت ازدواج مراجعه کرد تا اجراییه صادر نماید و  اجراییه را به صورت سیستمی به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد (واحد مهریه) ارسال نماید. Continue reading “شماره بهترین وکلای مهریه”

شماره بهترین وکیل مهریه

مهریه 

مهریه عبارت است از مالی که به موجب عقد نکاح به ملکیت زن در  آمده و می تواند در آن تصرف نموده و یا هر زمان بخواهد آن را مطالبه نماید و شوهر موظف به پرداخت آن خواهد بود.

یکی از حقوق مالی زن ، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به وی تعلق می گیرد . به موجب عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند . بعلاوه اینکه زن از حق حبس در مطالبه مهریه نیز برخوردار است . از جمله انواع مهریه رایج می توان به مهریه عند المطالبه و مهریه عندالاستطاعه اشاره نمود که هر یک از آنها احکام مخصوص به خود را دارند .

با توجه به اینکه این روزها آمار پرونده های محکومیت در خصوص مطالبه مهریه فراوان شده است ، قانونگذار شرایط جدیدی را هم برای مطالبه مهریه پیش بینی کرده است . بنابراین در این مقاله اینکه مهریه چیست ، انواع مهریه و پرداخت مهریه را مورد بررسی قرار می دهیم.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب مهریه درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها رابه شما معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل مهریه در مشهد
وکیل مهریه در مشهد
بالا