وکیل دیه

نمونه بانک قرار داد حقوقی در تهران

رخی معتقدند دیه به منظور جبران صدمه بدنی است که قاتل یا ضارب به مجنی علیه وارد آورده است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که پرداخت دیه از سوی جانی یا فاعل جرم تنها مجازات صرف است.

 

 

اما از آنجا که شایسته و بدیهی است که باید از صدمه دیده جبران خسارت بدنی شود (خواه مرتکب قاتل یا ضارب و .. باشد) لذا دریافت مجنی علیه از بابت دیه امری واقعی و بدیهی است.

بسیاری سئوال می کنند که ارش با دیه چه تفاوتی دارد؟

دیه مقدر است یعنی در فقه نوع صدمه و میزان دیه آن مشخص شد است. بعنوان مثال دیه قطع دست که میزان آن نصف دیه کامل است.

اما ارش میزان آن در غیر موارد تشخیص توسط پزشک پیش بینی شده است (بعنوان مثال پارگی رباط عصب دست) که با تکنولوژی مهندسی پزشکی قطع رباط دست و میزان آنرا  پزشک قانونی معین می کند که به آن دیه غیرنقد گویند.

مهلت پرداخت دیه:

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

  • در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
  • در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
  • در خطای محض، ظرف سه سال قمری

لازم بذکر است که هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.