وکیل حقوقی در مشهد

هرگاه شوهر از پرداخت نفقه آینده زوج اجتناب کند و عدم تادیه ی آن ادامه زندگی مشترک را دچار مشقت کند، زوجه می تواند از طریق وکیل خانواده اجبار شوهر را برای مطالبه نفقه از دادگاه بخواهد به طوری که در ماده ۱۱۲۹ ق.م. استنکاف زوج از پرداخت نفقه از موجبات درخواست طلاق توسط زوجه به شمار آمده است. مضاف بر اینکه نپرداخت نفقه ضمان اجرای کیفری نیز دارد. که در تخصص وکیل کیفری کار است.

و اینکه مبنای وجوب و تکالیفی که بر عهده مرد قرار داده می شود،

متعلق به تحقق شرایط خاصی است.

داشتن وکیل خوب دادگستری می تواند بسیار راهگشا باشد.

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصیاز قبیل

مواد مندرج در ماده ۱۱۲۹ ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند.

 

شماره وکیل خانواده (کلیک نمایید)

 

وکیل خانواده در مشهد

 

قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد ۱۱۰۲ ق.م. به بعد بر می آید وجوب نفقه زوجه، مشروط بر دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه می باشد. وکیل مشهد چنانچه مقنن در ماده ۱۱۰۶ ق.م. مقرر می دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهئه شوهر است.

بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این طلاق ها، اختلاف نظر وجود دارد

اما رویه قضایی اینگونه طلاق ها را به صورت خلعی و بائن برگزار می کند

تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.

هر مردی در زندگی زناشویی باید حقوق و تکالیف زوجیت را به درستی انجام دهد

یا علقه زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد.

اگرچه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است

اما از آن یک حکم کلی استخراج می شود

و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد

و زن را طلاق ندهد، زن می تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند.

از موراد شایع این نوع طلاق در فرضی استکه طبق ماده ۱۱۲۹ ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و از پرداخت آن استنکاف می کند. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر خود را از طریق وکیل نفقه ملزم به پرداخت نفقه نماید، در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و صدوراجراییه و حکم جلب ، زوجه می تواند تقاضای طلاق از دادگاه نماید.