عنصر قانونی جرم زورگیری یا اخاذی

عنصر قانونی جرم زورگیری یا اخاذی

عنصر قانونی جرم یعنی اینکه قانون گذار در قانون عملی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است . با اینکه جرم زورگیری یا اخاذی ( که به آن باج گیری هم می گویند ) اهمیت زیادی دارد

و در سطح جامعه بارها با آن برخورد می کنیم با این همه قانون گذار جرم مستقل اخاذی را تعریف نکرده است . جرم تهدید به اخاذی و عنصر قانونی آن را می توان در ماده 699 قانون مجازات اسلامی یافت . در این ماده قانون گذار بیان می کند : ” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این‌که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ”
جرم اخاذی و مجازات آن را می توان از این ماده استنباط کرد و عنصر قانونی را به آن نسبت داد . بنابراین می توان گفت که زورگیری یا اخاذی در قانون جرم است