سرباز فراری چه کسی است؟

برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان غایبی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد،

به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت آنان از سه ماه تا یك سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می‌گردند و مشمولینی كه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یك سال تجاوز نماید علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.