برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.

Blog Details

حکم قصاص چیست و چه مجازاتی دارد ؟

حکم قصاص چیست و چه مجازاتی دارد ؟

قصاص از «قص» گرفته شده و در زبان عربی وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند. در این مقاله درباره حکم قصاص سخن خواهیم گفت

حکم قصاص در فقه اسلامی چه تعریفی دارد؟

مهمترین آیه ای که درباره قصاص در قرآن ذکر شده، آیه ۱۷۸ سوره بقره میباشد.

ای کسانی که ایمان اورده اید بر شما درباره کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس هر که از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این تخفیفی و رحمتی است از طرف پروردگارتان پس هرکه بعد از این عفو تجاوز کرد او را عذابی دردناک خواهد بود.

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است. قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر۳ نوع بیان میدارد که عبارتند از:

الف) جنایت عمدی ب) جنایت غیر عمدی که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی.

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده جنایت عمدی باشد.

به بیان دیگر از یک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه یا از طرف دیگر قصد فعل را دارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد و قصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ای دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود. تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین، پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.

 

بالا Android
Android